3- تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل، جامدات و مایعات