مجموعه فیلم­های آموزشی الکترومغناطیس

۱- آنالیز برداری

  ۱-۱-دستگاه های مختصات (معرفی دستگاه های مختصات، تبدیل بردارها در دستگاه های مختصات)

  ۱-۲- انتگرال توابع برداری (عناصر طول ، سطح و حجم، انتگرال خطی، انتگرال خطی ، مثال ۱، انتگرال سطحی، انتگرال سطحی مثال ۱، انتگرال سطحی مثال ۲، انتگرال حجمی)

  ۱-۳- مشتق توابع برداری (گرادیان، گرادیان در دستگاه های مختصات غیر دکارتی، قضیه گرادیان، دیورژانس یک میدان برداری، کرل یک میدان برداری، قضیه دیورژانس و قضیه استوکس، قضیه هلمهولتز)

  ۱-۴- پتانسیل­ها (پتانسیل اسکالر و پتانسیل برداری)

۲- الکتریسیته ساکن

  ۲-۱- الکترواستاتیک در فضای آزاد (فرضیات اساسی در الکتریسیته ساکن)

  ۲-۲- قانون کولن (قانون کولن و استخراج آن)

  ۲-۳- توزیع گسسته و پیوسته بار (میدان الکتریکی توزیع بار گسسته و پیوسته، میدان الکتریکی بار خطی محدود، میدان الکتریکی دیسک بار سطحی یکنواخت، میدان الکتریکی دیسک بار سطحی یکنواخت: محاسبه به کمک میدان حلقه باردار)

  ۲-۴- دوقطبی الکتریکی (دو قطبی الکتریکی: محاسبه میدان الکتریکی)

  ۲-۵- قانون گاوس و کاربردهای آن (تقارن کروی، تقارن استوانه ای، تقارن صفحه ای)

  ۲-۶- پتانسیل الکتریکی (معرفی پتانسیل الکتریکی، پتانسیل الکتریکی ناشی از یک توزیع بار، پتانسیل الکتریکی دوقطبی الکتریکی، معادله خطوط میدان الکتریکی و سطوح هم پتانسیل،پتانسیل الکتریکی بار خطی محدود، پتانسیل الکتریکی دیسک بار سطحی یکنواخت)

  ۲-۷- هادی ها در میدان الکتریکی ساکن (ویژگی های اساسی هادی کامل، بارهای القایی و حفاظت الکترواستاتیک در هادیها، بارهای القایی مثال ۱، هادی کامل در میدان الکتریکی: مثال ۱، هادی کامل در میدان الکتریکی: مثال ۲ )

  ۲-۸- دی الکتریک­ها در میدان الکتریکی ساکن (معرفی دی الکتریک ها، توزیع های بار مقید در دی الکتریک ها، توزیع های بار مقید در دی الکتریک ها: مثال ۱، معرفی چگالی شار الکتریکی و ضریب دی الکتریک، چگالی شار الکتریکی و ضریب دی الکتریک: مثال ۱)

  ۲-۹- شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکن (استخراج شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن، مثال از شرایط مرزی و قانون گاوس، مسائل الکترواستاتیک متداول)

  ۲-۱۰- ظرفیت و خازنها (معرفی ظرفیت خازن و نحوه محاسبه آن، خازن صفحه موازی، خازن استوانه ای، خازن کروی)

  ۲-۱۱- انرژی الکترواستاتیک (انرژی الکتریکی ساکن توزیع بار گسسته، انرژی الکتریکی ساکن بر حسب کمیات میدان، انرژی الکتریکی ساکن بر حسب کمیات میدان، مثال ۱، نکاتی درباره انرژی الکتریکی ساکن)

  ۲-۱۲- نیروی الکترواستاتیک (نیروی الکترواستاتیک)

۳- حل مسائل الکتریسیته ساکن

  ۳-۱- معادلات لاپلاس و پواسون (معرفی معادلات پواسون و لاپلاس، معادله لاپلاس در یک بعد، معادله لاپلاس در یک بعد، مثال ۱)

  ۳-۲- قضیه یکتایی جوابهای الکتریسیته ساکن (اثبات قضیه یکتایی جوابهای الکتریسیته ساکن)

  ۳-۳- روش تصاویر (روش تصاویر: بار نقطه ای و صفحه هادی بی نهایت، روش تصاویر: بار خطی و استوانه هادی، محاسبه ظرفیت خط انتقال دو سیمه با روش تصاویر، روش تصاویر: بار نقطه ای و کره هادی)

  ۳-۴- جداسازی متغیرها در مختصات دکارتی (روش جداسازی متغیرها در مختصات دکارتی، روش جداسازی متغیرها در مختصات دکارتی مثال ۱، روش جداسازی متغیرها در مختصات دکارتی مثال۲)

  ۳-۵- جداسازی متغیرها در مختصات استوانه ای (روش جداسازی متغیرها در مختصات استوانه ای، روش جداسازی متغیرها در مختصات استوانه ای مثال۱)

  ۳-۶- جداسازی متغیرها در مختصات کروی (روش جداسازی متغیرها در مختصات کروی، کره هادی در میدان الکتریکی یکنواخت)

۴- جریان‏های الکتریکی دائم

۴-۱- چگالی جریان و قانون اهم (چگالی جریان الکتریکی و قانون اهم)

۴-۲- نیروی محرکه الکتریکی (نیروی محرکه الکتریکی)

۴-۳- معادله پیوستگی و قانون جریان کیرشهف (معادله پیوستگی جریان)

۴-۴- چگالی توان و قانون ژول (چگالی توان الکتریکی و قانون ژول)

۴-۵- شرایط مرزی چگالی جریان (شرایط مرزی چگالی جریان دائم،  شرایط مرزی چگالی جریان دائم مثال ۱)

۴-۶- محاسبه مقاومت (محاسبه مقاومت الکتریکی، محاسبه مقاومت الکتریکی مثال ۱، محاسبه مقاومت الکتریکی مثال ۲)

۵- مغناطیس ساکن

۵-۱- اصول موضوعی مغناطیس ساکن در فضای آزاد (فرضیات اساسی مغناطیس ساکن در فضای آزاد، میدان مغناطیسی سیملوله، میدان مغناطیسی صفحه جریان بی نهایت، میدان مغناطیسی چنبره)

۵-۲- پتانسیل مغناطیسی برداری (معرفی پتانسیل مغناطیسی برداری)

۵-۳- قانون بیوساوار و کاربردهای آن (قانون بیو-ساوار، میدان مغناطیسی سیم محدود، میدان مغناطیسی روی محور حلقه جریان)

۵-۴- دوقطبی مغناطیسی (دوقطبی مغناطیسی)

۵-۵- مغناطیس شدگی و چگالی های جریان معادل (رفتار مواد مغناطیسی، مغناطیس شدگی و چگالی های جریان معادل، میدان مغناطیسی آهنربای استوانه ای)

۵-۶- شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی (شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی، کاربرد قانون آمپر و شرایط مرزی، مثال ۱، حل مسائل متداول مغناطیس ساکن در مواد ناهمگن)

۵-۷- شرایط مرزی میدان مغناطیسی (شرایط مرزی میدان‏های مغناطیسی، شرایط مرزی میدان‏های مغناطیسی، مثال ۱، حل مسائل متداول مغناطیس ساکن با در نظر گرفتن شرایط مرزی)

۵-۸- اندوکتانسها و سلفها (اندوکتانس و سلف، اندوکتانس خودی چنبره، اندوکتانس متقابل مثال ۱)

۵-۹- انرژی نیرو و گشتاور مغناطیسی (انرژی مغناطیسی، انرژی مغناطیسی مثال ۱، نیروی مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، گشتاور مغناطیسی در میدان یکنواخت)

۶- میدان‏های متغیر با زمان و معادلات ماکسول

۶-۱- قانون فارادی (نیروی محرکه الکتریکی حرکتی، نیروی محرکه الکتریکی حرکتی، مثال ۱، قانون فارادی، قانون فارادی ، مثال ۱)

  ۶-۲- معادلات ماکسول (جریان جابجایی و معادلات ماکسول، جریان جابجایی مثال ۱)

(۰)