مجموعه فیلمهای آموزشی مدار الکتریکی ۱

۱- مقدمه

   (گره ، مسیر، حلقه و شاخه در مدار الکتریکی، کمیت‌های اصلی در مدار الکتریکی)

۲- عناصر مدار

   ۲-۱-مقاومت (قانون اهم و مقاومت)

   ۲-۲- خازن (معرفی خازن، سری و موازی خازن ها)

   ۲-۳- سلف (معرفی سلف، سری و موازی سلف ها)

   ۲-۴- منابع (منابع مستقل و وابسته)

   ۲-۵- دیود (دیود ایده‌آل: معرفی و استخراج مدل، یکسوساز نیم‌موج، یکسوساز تمام موج، گیت‌های منطقی AND و OR دیودی، یکسوساز دقیق نیم‌موج، دیود ایده‌آل: روش حل مدارهای دیودی، حل مدارهای دیودی مثال۱)

۳- قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف

(قانون جریان کیرشهف، قانون جریان کیرشهف مثال ۱، قانون ولتاژ کیرشهف، مدار تک حلقه، مدار با یک جفت گره)

۴- مدارهای ساده

   ۴-۱- سری و موازی مقاومتها (مقاومت معادل: مقاومت‌های سری و موازی)

   ۴-۲- سری و موازی منابع (منابع ولتاژ سری و منابع جریان موازی)

   ۴-۳- تقسیم کننده ولتاژ و جریان (تقسیم ولتاژ و جریان)

   ۴-۴- روش تحلیل گره (روش تحلیل گره (مدارهای بدون منبع ولتاژ)، روش تحلیل گره، روش تحلیل گره مثال ۱،۲، ۳و۴)

   ۴-۵- روش تحلیل مش (روش تحلیل مش (مدارهای بدون منبع جریان)، روش تحلیل مش، روش تحلیل مش مثال ۱و۲و۳)

   ۴-۶- جمع آثار (جمع آثار در مدارهای الکتریکی، جمع آثار در مدارهای الکتریکی مثال ۱)

   ۴-۷- تبدیل منابع (تبدیل منابع در مدارهای الکتریکی، تبدیل منابع در مدارهای الکتریکی مثال ۱و۲)

   ۴-۸- مدار معادل تونن و نورتن (قضیه تونن، قضیه نورتن، جریان اتصال کوتاه در مدار معادل نورتن، ولتاژ مدار باز در مدار معادل تونن، نحوه محاسبه مقاومت تونن، مدار معادل تونن و نورتن مثال ۱و۲، محاسبه همزمان ولتاژ مدارباز جریان اتصال کوتاه و مقاومت تونن، محاسبه همزمان مثال۱، قضیه انتقال توان ماکزیمم)

۵- آپ امپ

   ۵-۱- آپ امپ ایده آل (آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی) ایده آل: معرفی، آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی) ایده آل مثال۱)

   ۵-۲- مدارهای آپ امپ (تقویت کننده وارونگر، تقویت کننده ناوارونگر، میانگیر جمعگر تفاضلگر مشتق گیر انتگرال‌گیر، تقویت‌کننده چندطبقه با آپ امپ)

   ۵-۳- اشباع (اشباع آپ امپ، اشباع آپ امپ مثال۱)

   ۵-۴- مدل دقیقتر آپ امپ (مدل دقیقتر آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی))

۶- مدار مرتبه اول

   ۶-۱- پاسخ ورودی صفر (پاسخ ورودی صفر مدار RL، پاسخ ورودی صفر مدار RC)

   ۶-۲- پاسخ حالت صفر (پاسخ حالت صفر مدار RL، پاسخ حالت صفر مدار RC)

   ۶-۳- پاسخ کامل (پاسخ کامل مدار مرتبه اول، روش حل مدار مرتبه اول، روش حل مدار مرتبه اول مثال۱، مدار مرتبه اول با چند خازن)

۷- مدار مرتبه دوم

   ۷-۱- پاسخ ورودی صفر (پاسخ ورودی صفر مدار RLC)

   ۷-۲- پاسخ پله (پاسخ پله مدار RLC)

   ۷-۳- پاسخ ضربه (پاسخ ضربه مدار RLC)

   ۷-۴- پایداری، نوسان و مقاومت منفی (پایداری نوسان و مقاومت منفی)

  ۷-۵- روش حل مدارهای مرتبه دوم و بالاتر (پاسخ ضربه مدارهای مرتبه دوم و بالاتر، محاسبه شرایط اولیه مدارهای مرتبه دوم و بالاتر، حل مدارهای مرتبه دوم و بالاتر)

  ۷-۶- روش انتگرال کانولوشن (انتگرال کانولوشن)

۸- حالت دائمی سینوسی

۸-۱- مرور اعداد مختلط (مرور اعداد مختلط)

۸-۲-فازورها (معرفی فازور، کاربرد روش فازوری در معادلات دیفرانسیل، پاسخ کامل با منبع سینوسی)

۸-۳- مفاهیم امپدانس و ادمیتانس (روابط فازوری برای عناصر مدار، تعریف امپدانس و ادمیتانس)

۸-۴- تحلیل حوزه فرکانسی (تحلیل حالت دائمی سینوسی، تشدید، سوسپتانس و راکتانس، دیاگرام فازوری، مدارهای چند فرکانسی، ضریب توان پیش فاز و پس فاز، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۱، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۲، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۳، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۴، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۵، تحلیل حالت دائمی سینوسی، مثال ۶)

۸-۵- تابع شبکه و پاسخ فرکانسی (تابع شبکه و پاسخ فرکانسی)

۸-۶- توان در حالت دائمی سینوسی (توان لحظه ای، توان متوسط و توان مختلط، خاصیت جمع پذیری توان متوسط، مقدار مؤثر (rms)، قضیه انتقال توان ماکزیمم (حالت دائمی سینوسی)، توان در حالت دائمی سینوسی، مثال ۱، توان در حالت دائمی سینوسی، مثال ۲، توان در حالت دائمی سینوسی، مثال۳، توان در حالت دائمی سینوسی، مثال ۴، قضیه انتقال توان ماکزیمم (حالت دائمی سینوسی)، مثال ۱)

۹- سلف های تزویج شده و ترانسفورماتور

۹-۱- سلف های تزویج شده (سلف های تزویج شده، اتصال سری و موازی سلف های تزویج شده)

  ۹-۲- ترانسفورماتور ایده آل (ترانسفورماتور (ترنسفورمر) ایده آل، خاصیت تغییردهندگی امپدانس در ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور ایده آل مثال ۱ )

(۰)