تعاريف و اصطلاحات خطوط انتقال نیرو

آذر ۲, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
7,942
بازدیدها

تعاريف و اصطلاحات خطوط انتقال نیرو

۱-کشش(TENSION): به اندازه  نیرویی که اگر سیم در محلی  پاره شود نیاز می باشد تا در همان نقطه اعمال شود ، برای اینکه سیم به حالتی اولیه خود در حالت اول قرار گیرد در اصطلاح خطوط انتقال نیرو کشش می گویند که با حرف اختصاری Tنمایش می دهند.

۲-فلش(SAG) :به بیشترین فاصله قائم ما بین انحنای کابل و خطی که از نقطه ارتباط دو برج مجاور عبور می کند در اصطلاح خطوط انتقال نیرو  را فلش می گویند که با حروف اختصاری F نمایش می دهند.

۳-اسپن(SPAN) : به فواصل افقی بین دو برج متوالی در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن می گویند که با حرف اختصاری Sنمایش می دهند و واحد ان متر می باشد .

اسپن معمولی: فاصله ما بین دو برج انتقال در محاسبات اولیه در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن معمولی می گویند .

اسپن متوسط : مقدار اسپن موجود دریک خط انتقال را در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن متوسط می گویند .

اسپن قائم یا اسپن وزن: فاصله افقی بین دو نقطه مینیم منحنی سیم در دو اسپن متوالی را در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن قائم و یا اسپن وزن می گویند .

اسپن افقی  یا اسپن باد : به فاصله افقی بین نقاط وسط دو اسپن مجاور در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن باد و یا افقی می گویند.

سکشن : قسمتس از مسیر خط که محدود به دو برج کششی بوده و ما بین انها تعدادی پایه اویزی قرار دارد را در اصطلاح خطوط انتقال نیرو سکشن می گویند.

پارامتر : نسبت کششی افقی سیم به  وزن واحد طول سیم را در اصطلاح خطوط انتقال نیرو پارامتر می گویند.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۷۹۴۲)

admin
درباره نویسنده
-

یک دیدگاه

Avatar