مجموعه فیلمهای آموزشی ترمودینامیک

۱- مقدمه

(مقدمه ای بر ترمودینامیک بخش اول، مقدمه ای بر ترمودینامیک بخش دوم، مقدمه ای بر ترمودینامیک بخش سوم، مقدمه ای بر ترمودینامیک بخش چهار)

۲- انرژی و تبادل انرژی

(انرژی سیستم در قانون اول ترمودینامیک، تبادل انرژی در قانون اول ترمودینامیک: بخش اول کار و گرما، تبادل انرژی در قانون اول ترمودینامیک: جریان جرم)

۳- خواص مواد خالص

۳-۱- ماده خالص و فازهای آن (تعریف ماده خالص و معرفی فازهای آن)

۳-۲- مراحل مختلف فرآیند تغییر فاز (مراحل مختلف فرآیند تغییر فاز)

۳-۳- دمای اشباع، فشار اشباع و گنبد اشباع (دمای اشباع، فشار اشباع و گنبد اشباع)

۳-۴- دیاگرام­های فشار-حجم مخصوص و فشار-دما (دیاگرام­های فشار-حجم مخصوص و فشار-دما)

۳-۵- جداول خواص (جداول خواص)

۳-۶- معادله حالت گاز ایده­ آل و واقعی (معادله حالت گاز ایده­ آل و واقعی)

۴- تحلیل انرژی سیستم­ های بسته

۴-۱- موازنه انرژی سیستم های بسته و کار مرزی (موازنه انرژی سیستم های بسته و کار مرزی)

۴-۲- ضرایب گرمای ویژه (ضرایب گرمای ویژه)

۴-۳- تغییرات انرژی درون و آنتالپی گازهای ایده آل، مایعات و جامدات (تغییرات انرژی درون و آنتالپی گازهای ایده آل، مایعات و جامدات)

۵- تحلیل جرم و انرژی سیستم های باز

۵-۱- قانون بقای جرم (قانون بقای جرم)

۵-۲- قانون بقای انرژی (قانون بقای انرژی)

۶- قانون دوم ترمودینامیک

۶-۱- مقدمه ای بر قانون دوم ترمودینامیک (مقدمه ای بر قانون دوم ترمودینامیک)

۶-۲- منابع انرژی گرمایی و موتورهای گرمایی (منابع انرژی گرمایی و موتورهای گرمایی)

۶-۳- قانون دوم به بیان کلوین-پلانک (قانون دوم به بیان کلوین-پلانک)

۶-۴- قانون دوم به بیان کلازیوس (قانون دوم به بیان کلازیوس)

۶-۵- معادل بودن دو بیان (معادل بودن دو بیان)

۶-۶- فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیری (فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیری)

۶-۷- سیکل کارنو (قسمت اول) (سیکل کارنو (قسمت اول))

۶-۸- سیکل کارنو (قسمت دوم) (سیکل کارنو (قسمت دوم))

۷ – آنتروپی

۷-۱- تعریف آنتروپی (تعریف آنتروپی)

۷-۲- اصل افزایش آنتروپی (اصل افزایش آنتروپی)

۷-۳- نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی (نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی)

۷-۴- فرآیندهای تک آنتروپی گازهای ایده آل (فرآیندهای تک آنتروپی گازهای ایده آل)

۷-۵- تغییرات آنتروپی مایعات و جامدات و مفهوم آنتروپی (تغییرات آنتروپی مایعات و جامدات و مفهوم آنتروپی)

۷-۶- کار برگشت پذیر جریان پایا (کار برگشت پذیر جریان پایا)

۷-۷- بازده تک آنتروپی (بازده تک آنتروپی)

۷-۸- مینیمم کردن کار کمپرسور (مینیمم کردن کار کمپرسور)

۷-۹- موازنه آنتروپی (موازنه آنتروپی)

۸- اگزرژی

۸-۱- اگزرژی: پتانسیل کار انرژی (اگزرژی: پتانسیل کار انرژی)

۸-۲- موازنه اگزرژی و مکانیزم های تبادل اگزرژی (موازنه اگزرژی و مکانیزم های تبادل اگزرژی)

۸-۳- اگزرژی سیستم و جریان جرم (اگزرژی سیستم و جریان جرم)

۸-۴- کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری و بازده قانون دوم (کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری و بازده قانون دوم)

(۰)