9- شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی