8- دی الکتریک ها در میدان الکتریکی ساکنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی