8- اندوکتانس‏ ها و سلف‏ هاقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی