3- قانون بیوساوار و کاربردهای آن



قضیه تونن

گرادیان

پل دیودی