3- قانون بیوساوار و کاربردهای آنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی