6- جداسازی متغیرها در مختصات کرویقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی