5- جداسازی متغیرها در مختصات استوانه ایقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی