5- تابع شبکه و پاسخ فرکانسیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی