6- توان در حالت دائمی سینوسیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی