5- روش حل مدارهای مرتبه دوم و بالاترقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی