4- پایداری، نوسان و مقاومت منفیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی