5- مدارهای با دو ثابت زمانیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی