3- تقسیم کننده ولتاژ و جریانقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی