4- زاویه خروج از قطبهای مختلطقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی