5- تقریب مثلثاتی برای توابعقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی