2- همگرایی سری فوریه یک تابعقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی