4- برگشت ناپذیری و بازده قانون دومقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی

<