6- کار برگشت پذیر جریان پایاقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی