5- تغییرات آنتروپی مایعات و جامدات، مفهوم آنتروپی و قانون سومقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی