3-بازده حرارتی و بیان کلوین-پلانک قانون دومقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی