2- ضرایب گرمای ویژه و کاربرد آنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی