5- آثار مغناطیسی جریان الکتریکیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی