4- نیروى وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسىقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی