4- نیروى وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسى