نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی

آذر ۱۸, ۱۳۹۵ ۱۲:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
8,401
بازدیدها

نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی است. یکی از اهداف اصلی در محاسبه تغییرات آنتروپی به دست آوردن میزان تولید آنتروپی طی یک فرآیند است. برای محاسبه تغییرات آنتروپی مواد خالص مثل آب، ابتدا لازم است آنتروپی ماده در هر حالت محاسبه شود. می توان مشابه آنچه که برای به دست آوردن انرژی درونی و آنتالپی گفته شد، با استفاده از جداول مواد خالص آنتروپی ماده خالص به دست می آید. قواعدی که برای انرژی درونی و آنتالپی یک ماده خالص گفته شد، برای آنتروپی هم برقرار است.نواحی مایع متراکم، بخار مافوق گرم و ناحیه مایع اشباع-بخار اشباع کاملاً مشابه با خواص دیگر برای ماده خالص برقرار است.

برای محاسبه تغییرات آنتروپی گاز ایدهآل، ابتدا روابطی معرفی می شود تا آنتروپی برحسب انرژی درونی، آنتالپی، حجم مخصوص، دما و فشار بیان شود. با استفاده از این روابط و با کمی عملیات جبری، می توان تغییرات آنتروپی را برحسب دما، فشار و گرمای ویژه در فشار ثابت یا دما، حجم مخصوص و گرمای ویژه در حجم ثابت به دست آورد. فقط در به دست آوردن این روابط باید دقت داشت که گرمای ویژه خود تابعی از دماست و اگر تغییرات گرمای ویژه با دما در نظر گرفته شود، روابطی که برای تغییرات آنتروپی نوشته می شود با حالتی که گرمای ویژه ثابت فرض شود، متفاوت است. برای حالتی که گرمای ویژه متغیر با دما در نظر گرفته شود (که حل دقیق محسوب می شود) یک پارامتر جدید تعریف می شود که فقط تابعی از دماست و می توان مقدار آن را از جداول مربوط به گاز ایده آل به دست آورد. باید به یک نکته توجه داشت و آن این که آنتروپی گاز ایده آل، برخلاف انرژی درونی و آنتالپی که فقط تابعی از دما هستند، تابعی از فشار یا حجم مخصوص نیز هست.

منبع نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی

دانلود ویدئو

(۸۴۰۱)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar