جداول خواص

دی ۲, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
7,266
بازدیدها

جداول خواص

در این فیلم آموزشی، هدف معرفی جداول خواص ترمودینامیکی و نحوه استفاده از آن هاست. برای هریک از حالت های اشباع (شامل بخار اشباع، مایع اشباع و مخلوط مایع اشباع-بخار اشباع)، بخار مافوق گرم و مایع متراکم جداول متفاوتی وجود دارد. برای حالت اشباعدو جدول وجود دارد: یکی برحسب فشار مرتب شده و دیگری برحسب دما. قدم اول در استفاده از این جداول، تشخیص حالت ماده است. اگر دما و فشار ماده داده شده باشد، سه حالت ممکن است پیش آید: در دمای داده شده، فشار بیش از فشار اشباع باشد، فشار کمتر از فشار اشباع باشد یا فشار برابر با فشار اشباع باشد. در حالت اول حالت ماده مایع متراکم، در حالت دوم بخار مافوق گرم و در حالت سوم حالت ماده اشباع خواهد بود. ذکر یک نکته ضروری است که در ناحیه اشباع برای به دست آوردن خواص، به غیر از دما و فشار نیاز به خاصیت دیگری نیز هست (در ناحیه اشباع، دما و فشار وابسته به یکدیگرند). در این ناحیه خاصیت دیگری به نام کیفیت تعریف می شود که نسبت جرم بخار به جرم کل مخلوط مایع اشباع-بخار اشباع است و بقیه خصوصیات را می توان با استفاده از کیفیت به دست آورد. اگر فشار را معیار قرار دهیم، در فشار داده شده، اگر دما کمتر از دمای اشباع باشد، حالت مایع متراکم، برابر با دمای اشباع، حالت اشباع و دما بیش از دمای اشباع باشد حالت ماده بخار مافوق گرم خواهد بود. هم چنین اگر دما یا فشار به همراه یک خاصیت دیگر مثل انرژی درونی موجود باشد، بر اساس مقدار انرژی درونی در دما یا فشار داده شده می توان حالت ماده را تعیین کرد: اگر انرژی درونی در دما یا فشار داده شده بیش از انرژی درونی بخار اشباع باشد، حالت ماده بخار مافوق گرم، اگر کمتر از انرژی درونی مایع اشباع باشد، حالت ماده، مایع متراکم و اگر بین این دو باشد حالت ماده، اشباع خواهد بود (اگر انرژی درونی برابر با انرژی درونی بخار اشباع باشد، حالت بخار اشباع و اگر برابر با مایع اشباع باشد حالت مایع اشباع است).

پس از تشخیص فاز، نحوه استخراج داده ها از جداول خواص نیز توضیح داده شده است.

لینک منبع جداول خواص

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۷۲۶۶)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

2 دیدگاه

Avatar