استخراج شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن

مرداد ۴, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,494
بازدیدها

شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن

در بسیاری از مسائل الکتریسیته ساکن محیط هایی با خواص فیزیکی متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و لازم است اطلاعاتی در مورد روابط کمیات میدان در فصل مشترک دو محیط به دست آید. برای مثال ممکن است بخواهیم چگونگی تغییرات بردارهای میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی را در موقع عبور از فصل مشترک تعیین کنیم.

برای بدست آوردن شرط مرزی میدان الکتریکی مماسی از صفر بودن انتگرال مسیر بسته آن استفاده می کنیم و به این ترتیب نشان می دهیم که میدان الکتریکی مماسی در فصل مشترک دو محیط پیوسته است. از سوی دیگر با استفاده از قانون گاوس می توان شرایط مرزی را برای مولفه عمودی میدان استخراج نمود. به این ترتیب نشان داده می شود که اختلاف چگالی شار الکتریکی (D) در دو سمت مرز برابر بار سطحی روی فصل مشترک دو محیط است.

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکن با کمک روابط مربوط به الکتریسیته ساکن استخراج می گردند.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۴۹۴)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دیدگاه

Avatar