7- هادی ها در میدان الکتریکی ساکنگرادیان

پل دیودی