7- هادی ها در میدان الکتریکی ساکنپل دیودی

گرادیان