7- هادی ها در میدان الکتریکی ساکنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی