9- شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکنگرادیان

پل دیودی