9- شرایط مرزی میدانهای الکتریکی ساکنپل دیودی

گرادیان