8- دی الکتریک ها در میدان الکتریکی ساکنگرادیان

پل دیودی