3- توزیع گسسته و پیوسته بارقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی