6- میدانهای متغیر با زمان و معادلات ماکسولقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی