7- شرایط مرزی میدان مغناطیسیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی