6- شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی