2- پتانسیل مغناطیسی برداریقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی