5- جداسازی متغیرها در مختصات استوانه ایگرادیان

پل دیودی