4- جداسازی متغیرها در مختصات دکارتیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی