4- جداسازی متغیرها در مختصات دکارتیگرادیان

پل دیودی