2- قضیه یکتایی جوابهای الکتریسیته ساکنگرادیان

پل دیودی