2- قضیه یکتایی جوابهای الکتریسیته ساکنپل دیودی

گرادیان