2- قضیه یکتایی جوابهای الکتریسیته ساکنقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی