9- سلف های تزویج شده و ترانسفور ماتورقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی