3- قوانین ولتاژ و جریان کیرشهفقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی