6- مثال برای ساده سازی توابع ناکاملقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی