6- تعیین نقاط قطع منحنی با محور موهومیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی