1- مکان هندسی ریشه ها بروی محور حقیقیقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی