3- رابطه اگزرژی سیستم و جریان جرمقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی