5- تحلیل جرم و انرژی سیستم های بازقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی