3- تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل، جامدات و مایعاتقضیه تونن

گرادیان

پل دیودی